Huishoudelijk Regelement

Art 1
De werkplaats tevens ontmoetingsplaats is gevestigd in Eninver, Apollolaan1
7604 EH Almelo. Met uitzondering van de zomermaanden is er iedere donderdagavond
clubavond vanaf 19.00 tot 22.00 uur.

Art 2
Leden dienen de werkplaats bij de MFA Eninver als een goed huisvader te gebruiken.

Art 3
Leden zijn gerechtigd een introducé mee te nemen om een avond bij te wonen.

Art 4
Aspirant-leden mogen 4 weken mee lopen alvorens lid te worden van de vereniging.

Art 5
Introducé’s en aspirant-leden mogen geen materiaal op rekening laten zetten maar
mogen uitsluitend a contant materiaal meenemen.

Art 6
Bestuur

Het bestuur is bevoegd iedere introducé of aspirant-lid terstond te weigeren, alsmede een termijn
te bepalen, binnen welke diezelfde persoon niet andermaal zou kunnen worden geïntroduceerd,
op grond van houding of gedragingen van de betrokkene gedurende de tijd van zijn introductie,
of het bij de vereniging in gebruik zijnde lokaal of tijdens het gebruik van de aan de vereniging toebehorende
of onder haar berusting zijnde goederen of machines.

Art 7
Geldmiddelen

De betaling van door de leden verschuldigde gelden (contributies en/of materiaal)
zal geschieden, voor zover betaling niet op andere wijze is gedaan, contant aan de penningmeester,
secretaris of voorzitter binnen een maand volgende op die waarin het bedrag verschuldigd is.
Bij elke betaling\ontvangst zal een kwitantie door een lid van het bestuur worden afgegeven.
Indien na tweemaal herhaaldelijk verzoek betaling niet is geschied, zal door de penningmeester of een ander
lid van het bestuur schriftelijk mededeling worden gedaan aan de betrokkene dat deze van al de door de
vereniging beschikbare faciliteiten geen gebruik meer zal kunnen maken tot dat betaling van het verschuldigde
heeft plaatsgevonden. Voorts zal 14 dagen na bovengenoemd schrijven de vordering ter incasso uit handen
worden gegeven. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor rekening van het betreffende lid.
Dit betekent tevens het einde van het lidmaatschap. Royement van een lid en het ter incasso
geven van een vordering, vindt uitsluitend plaats met goedkeuring van de drie bestuursleden.

Art 8
De taakverdeling binnen het bestuur wordt met inachtneming van de bepalingen van de statuten
en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.

Art 9
Handelingen, welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, het bedrag van 100 euro te boven
gaande, worden door geen der bestuursleden verricht dan na daartoe door de overige bestuursleden of de
meerderheid van de vergadering verleende toestemming.

Art 10
Beschadigen

Het bestuur of vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook,
van leden en derden in het gebouw aanwezig of daarbuiten.

Art 11
Materiaal en machine gebruik

Ieder der leden is aansprakelijk voor door hem of haar aan de zaken der vereniging aangerichte schade.
Elke geconstateerde schade word geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de betreffende zaak
het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene wordt
aangetoond. Van elk door een lid bevonden of toegebrachte schade aan de vereniging, is hij of zij verplicht
de schade te vergoeden aan de vereniging, cq aan diegene wiens eigendom is beschadigd.

Art 12
Leden mogen gebruik maken van de machines van de vereniging.

Art 13
Het gebruik van machines en gereedschappen is voor eigen risico.

Art 14
Introducés en aspirant-leden mogen niet werken met machines.

Art 15
Het is niet toegestaan dat gereedschap of machines wordt meegenomen uit de werkplaatsruimte.
Bij afwijking van deze regel dient een lid van het bestuur in kennis te worden gesteld en dient de
naam van het lid alsmede het mee te nemen gereedschap of machines te worden geregistreerd
bij het materiaal verbruik.

Art 16

Het is niet toegestaan tekeningen uit het archief te nemen tenzij voor het maken van kopieën.
Tekeningen dienen binnen 14 dagen na uitleen weer ingeleverd te zijn.

Art 17
Materiaalverbruik door leden moet worden genoteerd in het daartoe bestemde register en dient maandelijks
te worden afgerekend.

Art 18
Aan alle leden wordt bij de aanvang van een lidmaatschap een exemplaar van dit regelement uitgereikt.

Art 19
Betalingen dienen a contant bij een van de bestuursleden te worden gedaan of binnen een week
op de bankrekening van de vereniging te worden over gemaakt.
De rekening is geopend bij de Rabobank te Almelo onder nummer 38.13.87.194.

Art 20
Statuten liggen ter inzage bij de werkplaats.
Uitreiking der voor bedoelde bijzondere reglementen geschiedt kosteloos.
Aldus vastgesteld op de algemene vergadering.

Art 21 Minimale leeftijd om lid te worden is vanaf 16 jaar

Het bestuur.